S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Doprava zadarmo pri nákupe nad 60 eur! + Darček :)

Vážení zákazníci, z dôvodu čerpania dovolenky budeme Vaše objednávky vybavovať až od 11.9.2023. 

Za pochopenie ďakujeme.

Štatút súťaže na FB stránke

04.11.2021

Štatút súťaže na FB stránke

ŠTATÚT SÚŤAŽE

   

Súťaž na FB stránke

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Sabrina s.r.o.
Sídlo: Karčianska 210/47, 076 52  Strážne
IČO: 53665295
DIČ: 2121453763
Zapísaný v registri: v OR vedenom na Okresnom súde Košice I, vložka č. 51146/V

2. Termín konania súťaže
Termín konania súťaže je uvedený v príslušnom súťažnom príspevku prostredníctvom profilu vyhlasovateľa súťaže na Facebooku alebo Instagrame. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
• Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s profilom na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, s doručovaciu adresou na území Slovenskej republiky, a ktorá zároveň splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).
• Účastník súťaže musí mať po celú dobu konania súťaže aktívny svoj osobný facebookový alebo instagramový profil. V prípade zániku facebookového / instagramového profilu účastníka súťaže z akéhokoľvek dôvodu alebo ukončenia jeho aktivity (vrátane jeho blokácie) môže byť účastník vyhlasovateľom súťaže zo súťaže vylúčený.

4. Podmienky účasti v súťaži
• Účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť nasledovnými spôsobmi: uvedením odpovede v komentári pod konkrétny súťažný príspevok, označením súťažného príspevku tlačidlom „Páči sa mi to“ („Like“) alebo splnením iných určených podmienok uvedených v súťažnom príspevku, ako napríklad pridaním fotografie s produktom z e-shopu. Konkrétny spôsob zapojenia do súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku, v ktorom bude zverejnená súťažná úloha ako aj podmienky.
• Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t.j. uvedením odpovede iba v jednom komentári alebo jedným označením súťažného príspevku tlačidlom „Páči sa mi to“, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.
• V prípade, ak účastník súťaže v rámci jednej súťaže uvedie odpoveď vo viacerých komentároch, bude zo súťaže vyradený, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.
• Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku.
• Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.
• Celkový počet výhercov konkrétnej súťaže, ktorý bude vyžrebovaný organizátorom súťaže, bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.
• Spôsob určenia výhercu súťaže spomedzi účastníkov súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku. Výherca súťaže bude vyžrebovaný náhodným výberom pod dohľadom dvoch zamestnancov organizátora súťaže v jeho sídle, pričom výherca bude určený najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže, ak v súťažných podmienkach nie je uvedené inak.

5. Výhra
Predmet výhry konkrétnej súťaže je uvedený v súťažnom príspevku.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 5 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo strany vyhlasovateľa súťaže pod daný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho oznámenie o výhercovi, pričom výherca bude zároveň vyzvaný, aby vyhlasovateľa súťaže kontaktoval prostredníctvom súkromnej správy na Facebook stránke „Najlepší priateľ“ alebo Instagram profile „najlepsi.priatel.knihkupectvo“. V prípade, ak sa výherca súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto odseku o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.

7. Spôsob odovzdania výhry
O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný organizátorom súťaže prostredníctvom súkromnej správy.
Organizátor súťaže zašle výhru výhercovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výherca súťaže poskytol organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje. Vyhlasovateľ súťaže neručí za nedoručenie, stratu alebo poškodenie výhry počas poštovej prepravy.
Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.

8. Ochrana osobných údajov
Pravidlá spracúvania osobných údajov nájdete tu: 

http://www.webareal.sk/fotky56178/Pravidl%C3%A1%20sprac%C3%BAvania%20osobn%C3%BDch%20%C3%BAdajov%20PDF.pdf

9. Záverečné ustanovenia
• Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve a že im nevzniká právo výhru reklamovať. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.
• V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke „Najlepší priateľ“ či Instagram profile „najlepsi.priatel.knihkupectvo“ alebo oznámenie o výhre zaslané výhercom správou za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.
• Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže alebo organizátora súťaže.
• Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť mená, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.
• Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na Facebook stránke „Najlepší priateľ“ alebo Instagram profile „najlepsi.priatel.knihkupectvo“.
• Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
• Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

    

V Strážnom, dňa 04.11.2021

Rubriky blogu

Vytvorené systémom www.webareal.sk

OTQ3YTZm